دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت راه و ترابری و عضویت در:

· انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی

· اتاق بازرگانی ایران

· انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

· اتاق های بازرگانی ایران و آلمانایران و فرانسهایران و ایتالیا

· فدراسیون شرکتهای حمل و نقل بین المللی (سازمان فیاتا )

·  بزرگترین فدراسیون کشتیرانی جهان (بیمکو )

 

این شرکت نماینده رسمی شرکتهای ذیل میباشد:

 M/S DACHSER GMBH & CO. – GERMANY

 BCUBE S.P.A – ITALY

 MORRISON EXPRESS- KOREA

MGI & DACHSER- KOREA

AFL DACHSER PVT. LTD- INDIA

SEATEK INT’L FORWARDING LIMITED – CHINA

Aberdeen Lines

 ASJS Line

 ETC